صفات سودمند

پيامبر گرامي اسلام (ص) :

مـي خـواهـي بـه تــو صفـاتي بياموزم كه خـداونـد بـا آنـان تــو را سـود  مي رساند؟

دانش بياموز، زيرا دانش، دوست مؤمن است، بردباري وزير دانش است، خِرَد راهنماي دانش است، عمل قيّم] به پا دارنده[ آن است، مدارا پدر آن است، نرم خويي برادر آن است و شكيبايي فرمانده سپاه دانش است.

(نهج الفصاحه/حديث465)

 

Marefat.Magazine@Gmail.com                                                                      بالاي صفحه

انسان و قرآن

 ارزش انسـان بـه عقـل، فكـر، ايـمان، اخلاص، علم، عمل، رشد و انتخاب احسن اوست. اما براي هريك از  اين كمالات، آفاتي است كه اگر آفريدگار هستي، انسان را به حال خود واگذارد و پيامبران را به ياري او نفرستد،گرفتار انحرافات گوناگون خواهد شد:

شيطنت هاي خود را عاقلانه مي پندارد؛ فكر خود را در موارد بيهوده بكار مي برد؛ گرفتار باورهاي نادرست مي شود و به جاي حق به انواع باطل مي گرايد؛ در عمل، راه مستقيم را وانهاده، به راههاي انحرافي مي رود؛ به جاي آموختن علم مفيد، به سراغ دانستنيهاي بي سود و زيان مند مي رود؛ هر روز بر آمار مفاسد و آلودگي هاي خويش مي افزايد و بجاي انتخاب احسن در گزينش دوست، همسر، شغل و ساير امور شخصي، اجتماعي و سياسي،در پي هوس هاي خود يا ديگران مي افتد كه عاقبت سر از حسرت و خسارت درمي آورد.

برخلاف گمان ما، پيشرفـت صـنعت و فنــاوري و گـستـرش مراكز علمي و دانشگاهي و ارتباطات مـاهـواره­اي و ايـنتـرنتي و افزايش آمار محققان و دانشمندان در رشته­هـاي مختلف، عدالت، امنيت، صداقت، امانت، وفاداري، جوانمردي، ايثـار و امثال آن را  براي بشر به ارمغان نياورده است.

چه بسيار افرادي كه از وسايل ارتباطي گوناگون بهره­مندند، اما رابطه صميمي ندارند. ابزار ارتباط هست، اما خود ارتباط نيست. چه بسيارند كساني كه هر روز بر دانششان افزوده مي­شود، اما بر سوز و عشق آنها براي خدمت به ديگران، هيچ؛ حتي از يك سلام به ديگران دريغ مي كنند.

هر روز كه از عمر جهان مي گذرد، بشر هرچه بيشتر به نياز خويش به ارتباط با خداوند، وحي نبوت و كتاب آسماني پي مي­برد. در اين ميان، قرآن، كتاب آسماني مسلمانان و واپسين راهنماي بشر، كارآمدترينِ كتابها براي سعادت و بهروزي است. كه در تمام شئون زندگي انسان سخن ها دارد.

كتابي كه كرامت واقعي را به انسان عطا مي كند؛ كه در آن هيچ انحرافي نيست ﴿غير ذي عوج﴾1؛ كتابي كه يكسره نور است:﴿انزلنا اليكم نورا مبينا﴾2؛ نوري كه هرگز خاموش نشود و انسان را از ظلمات جهل، شرك و تفرقه نجات دهد؛ كتابي كه بر علم و تزكيه انسان بيفزايد:﴿يزكيهم و يعلمهم﴾3 ؛ كتابي كه سراسر شفاست4 و درمان دردهاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است.

كتابي كه هرچه دنياي علم پيشرفت مي كند، شكوفاتر شده و صاحب آن با صراحت به همه مخالفان در طول تاريخ اعلام كرده كه هرگز نمي توانيد مثل قرآن و حتي مثل يك سوره آن را بياوريد؛ حتي اگر از همه مغزهاي متفكر كه در اختيار داريد، دعوت كنيد.5

كتابي كه در جامعيت از ساده ترين تا مهم­ترين مسائل را براي ساده ترين تا دانشمندترين افراد مطرح كرده و انسان را به تواضع و خشوع وامي دارد.

به عنوان نمونه، درباره سخن گفتن و روش آن، دستورات زيبايي در قرآن آمده كه با هم مي خوانيم:

ـ با مردم به نيكي سخن بگوييد، دوست باشند يا دشمن:﴿قولوا للناس حسنا﴾6

ـ كريمانه سخن بگوييد: ﴿قولا كريما﴾7

ـ سخن بايد محكم و مستدل باشد: ﴿قولوا قولا سديدا﴾8

ـ نرم و متين باشد: ﴿قولا لينا﴾9

ـ پسنديده باشد: ﴿قولا معروفا﴾10

ـ گويا و رسا باشد: ﴿قولا بليغا﴾11

ـ از بهترين كلمات باشد: ﴿يقولوا التي هي احسن﴾12

ـ صادقانه باشد، نه منافقانه: ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾13

 

مهجوريت قرآن

امروزه قرآن حتي در ميان مسلمانان مهجور است؛ بعضي توان تلاوت آن را ندارند، بعضي نمي خوانند، بعضي از اسرار و نكات آن محروم اند و بعضي بدان عمل نمي كنند. اين مهجوريت، شكايت پيامبر(ص) را در قيامت به دنبال دارد كه مي فرمايد: « پروردگارا همانا قوم من اين قرآن را كنار زدند.»14

بايد بدانيم كه قرآن، فقط كتاب تلاوت و تجويد و حفظ و مسابقه و زينت سفره عقد و روي سر مسافر و وسيله سوگند و بر سر قبور خواندن و در مراسم افتتاحيه براي جمع شدن دعوت شدگان و امثال آن نيست. گرچه اين امور، نشانه حضور قرآن در صحنه زندگي مردم و احترام آنان به قرآن و مقدس شمردن آن است و قرآن نيز خود به تلاوت آن دستور داده و به زياد خواندن آن توصيه كرده است؛ حتي نگاه به قرآن عبادت شمرده شده و دست بي وضو گذاشتن به آن تحريم شده است، اما تمام اين امور عبورگاه است نه توقفگاه.

قرآن مجموعه اي از آيات است و آيه به معناي نشانه است. نشانه براي نشان دادنِ راه است كه انسان راه را برود، نه آنكه پاي نشانه بنشيند!

آنچه از تلاوت و ترتيل و تجويد مهم تر است، تدبر و تفكر در آيات براي حركت در مسير الهي است. خداوند تدبر در قرآن را لازم شمرده و كساني را كه اهل تدبر نيستند، توبيخ كرده است:﴿افلا يتدبرون القرآن علي القلوب اقفالها﴾15؛ آيا بر دل ها قفل خورده است كه در قرآن تدبر نمي كنند؟

دستور تدبر براي همه عصرها و نسل هاست تا كسي گمان نكند همه نكات قرآن را پيشينيان فهميده اند و ديگر جايي براي تدبر و تأمل نيست. قرآن بايد محور عقيده و عمل و اخلاق و سياست و اقتصاد و جنگ و صلح و قانون و روابط ما باشد.

قرآن را بايد همانند نماز به پا داشت. خداوند درباره اهل كتاب مي فرمايد:« اگر آنان تورات و انجيل و آنچه را كه به سوي آنان نازل شده، به پا دارند، از هر سو نعمت ها بر آنان سرازير مي شود.»16

با اينكه قرآن نااهلان را به حيوان و جماد تشبيه كرده و كلماتي نظير :﴿كمثل الحمار﴾17، ﴿كمثل الكلب﴾18، ﴿كالانعام﴾19 و ﴿كالحجاره﴾20 درباره آنان به كار برده است؛ ولي درباره كساني كه كتاب آسماني را به پا نمي دارند، مي فرمايد:

﴿يا اهل الكتاب لستم علي شئ حتي تقيموا التوراة...﴾21؛ اي اهل كتاب، هيچ و پوچيد مگر آنكه كتاب آسماني را به پا داريد.

راستي آيا ما قرآن را به پا داشته ايم؟ آيا راه و روش زندگي ما بر اساس قرآن است؟ كدام فرزند را سراغ داريد كه وصيتنامه پدرش را نخوانده باشد؟ چرا ما توصيه هاي خالقمان را نمي خوانيم و در آن تأمل نمي كنيم؟

پي نوشت ها :

1. زمر/28.        2. نساء/174.      3. جمعه/2.      4. يونس/57.     5. يونس/38.

6. بقره/83      7. اسراء/23.      8. نساء/9.      9. طه/44.          10. بقره/235.

11. نساء/63.     12. اسراء/53     13. صف/2     14. فرقان/30.      15. محمد/24.

16. مائده/66.    17. جمعه/5.      18. اعراف/176     19. اعراف/179.     20. بقره/74.

21. مائده/68.

Marefat.Magazine@Gmail.com                                                                      بالاي صفحه

 بي ادب سمج...!!!

 

*سمجي بي ادبي مي كرد. عزيزي او را ملامت كرد. سمج  گفت: چه كنم؟ آب و گل مرا چنين سرشته­اند. جواب گفت : آب و گل تو را نيكو سرشته اند؛ اما لگد كم خورده است !!!           (لطائف­الطوائف، فخرالدين علي صفي)

 

**سيستم غلتكي توليد برق در جاده ها به همت يك دانشجوي مبتكر اردبيلي طراحي و ساخته شد. ها چيه؟ حسوديت شد تازه داشته باش كه جعفر عظيمي دانشجوي كارشناسي ارشد ماشين آلات كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل اين سيستم را با صرف هزينه 100 هزار تومان و در مدت سه ماه طراحي و ساخته است. يعني يك هفتم شهريه يك ترم دانشگاه آزاد! اين طرح مشابه ندارد و در جاده هاي پيچ دار و سطوح شيبدار نيز براي تامين برق تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و روشنايي داخل تونل ها كاربرد داشته و به خصوص در معابر كوهستاني كه انتقال برق به آنها بسيار دشوار است كاربرد دارد. حالا هي گير بدين به دانشگاه آزاد، نكنين ديگه اه!

 

***دانشجوي دكتراي دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير به ساخت نوعي رگ مصنوعي از جنس داكرون موفق شد. هول نشو اين رگ در البسه استفاده نمي شود، صبر كن. آزيتا آسايش مجري طرح گفته: رگ هاي مصنوعي لوله هايي هستند كه جايگزين بخشي از رگ هاي طبيعي كه دچار گرفتگي شده يا ديواره آنها ضعيف شده و قادر به انجام وظيفه خود به عنوان مجراي خون نيستند، مي شوند. تا امروز هم انحصار فن آوري توليد رگ مصنوعي در دست كشورهاي سازنده بوده كه نه تنها ماشين هاي بافنده بلكه دستگاه هاي آزمون خستگي نيز در اختيار ما قرار داده نشده است. حالا بچه ها همه با هم: گنجيشك پر! قورباغه پر! امريكا... دستش لاي در... رييس جمهورش..خر!

Marefat.Magazine@Gmail.com                                                                      بالاي صفحه

ايمان، صالحان و گنهكاران

سؤال: نقش ايمان به خدا در زندگي انسان چيست؟

 پاسخ : شما اگر وارد منزلي شديد كه مي دانيد اين خانه نه صاحبي دارد و نه حسابي، نه ترتيبي در كار است و نه كنترلي، هيچ دليلي براي نظم و دقت و انضباط در كارهاي شما نيست. در خانه رها، ما هم رها هستيم و هرچه ريخت و پاش نكنيم و نفس خود را كنترل كنيم، ضرر كرده ايم، ولي اگر بدانيم كه اين خانه، صاحب و حسابي دارد و تمام رفتار ما زير نظر اوست، به گونه اي ديگر زندگي خواهيم كرد. اگر ايمان بياوريم كه اين هستي، صاحبي دارد به نام خداي حكيم و حسابي در كار است به نام معاد و براي تمام افكار و رفتار و گفتار ما پاداش يا كيفري هست، ما نيز حساب كار خود را مي كنيم و خواسته هاي نفس سركش خود را مهار مي كنيم. كارهايي را كه صاحب خانه نمي پسندد، انجام نمي دهيم، زيرا مي دانيم به حساب تمام كارهاي خير يا شرّ ما رسيدگي مي شود و خداوند در كمين ماست.

 

 سؤال: چرا صالحان،گرفتار مشكلات هستند و مجرمان و گنهكاران، در رفاه بسر مي برند؟

 پاسخ: از آنجا كه خداوند اولياي خود را دوست دارد، لذا اگر خلافي كنند، فورا آنان را با قهر خود مي گيرد تا متذكر شوند، چنانكه خداوند در قرآن مي فرمايد: اگر پيامبر سخني را كه ما نگفته ايم به ما نسبت دهد، با قدرت او را به قهر خود مي گيريم:﴿لو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين﴾1 و همچنين اگر مؤمنين خلافي كنند، چند روزي نمي گذرد مگر آنكه گوشمالي مي شوند. اما اگر نااهلان خلاف كنند، خداوند به آنان مهلت مي دهد و هرگاه مهلت سرآمد، آنان را هلاك مي كند:﴿و جعلنا لمهلكهم موعدا﴾2 و اگر اميدي به اصلاحشان نباشد، خداوند حسابشان را تا قيامت به تأخير مي اندازد و به آنان مهلت
مي دهد تا پيمانه شان پر شود.﴿انما نملي لهم ليزدادوا اثما﴾3 .

 

 به يك مثال توجه كنيد:

 اگر قطره اي چاي روي شيشه عينك شما بريزد، فورا آن را پاك مي كنيد. اما اگر قطره اي چاي روي لباس سفيد شما بچكد، صبر ميكنيد تا به منزل برويد و لباس را عوض كنيد. و اگر قطره اي روي قالي زير پاي شما بچكد، آن را رها مي كنيد تا مثلا شب عيد به قالي شويي ببريد.

خداوند نيز با هركس به گونه اي رفتار مي نمايد و بر اساس شفافيت يا تيرگي روحش، كيفر او را به تأخير مي اندازد.

 

 پي نوشت ها :

1. حاقه/44 ـ 45     

2. كهف/59

3. آل عمران/ 178

Marefat.Magazine@Gmail.com                                                                      بالاي صفحه

 فايده صلوات

فايده صلوات بر خاندان پيامبر(ص) چيست؟ آنها كه نيازي به درود و صلوات ما ندارند.

مرحوم علامه طباطبايي به فردي كه چنين سؤالي از ايشان پرسيده بود، پاسخ لطيفي دادند. ايشان فرمودند: صلواتي كه ما ميفرستيم، اولا از خودمان چيزي اهداء نمي كنيم و از او مي خواهيم كه بر پيامبر و خاندانش درود و رحمت ويژه بفرستد و ثانيا گرچه اين خاندان نسبت به ما محتاج نيستند ولي به خداوند متعال كه نيازمندند. بايد دائما فيض الهي بر آنان نازل شود. ما با اين صلوات در واقع خود را به اين خاندان نزديك كرده ايم.

بعد مثال زدند و فرمودند: اگر باغباني در باغي كه همه گلها و ميوه هايش ملك صاحب باغ است كار كند و از صاحب باغ حقوق بگيرد، روز عيد، يك دسته گل از باغ تهيه كند و به حضور صاحب باغ ببرد، آيا عمل او موجب تقرب به صاحب باغ نيست؟ مسلما هست. اين عمل نشانه ادب باغبان است. صلوات هم ادب ما را ثابت مي كند والا ما كه از خودمان چيزي نداريم، بلكه از ذات حق مسألت
مي كنيم بر مراتب درجات اين بزرگواران بيفزايد و همين عرض ادب براي ما تقرب است.

Marefat.Magazine@Gmail.com                                                                      بالاي صفحه

 بر ساحل نياز

 

بارالها !

مباد كه چشمه محبت من به بركه هاي گل آلود ديگران بريزد.

محبوب من !

چشم جويبارك عشق مرا به تماشاي دريايت روشني ده.

مباد كه دل من اسير جز تو شود و پيشاني قلبم بر خاك محبت ديگري بسايد.

خدايا !

مرا شايستگي بهره مندي از كنارت بخش.

اي پاسخ دهنده و اي اجابت كننده، اي گل بخشش ديگران از گلزار تو، اي باغبان رحمت.

 

فرازي از مناجات خمس عشر ـ مناجات المحبين/ مفاتيح الجنان

Marefat.Magazine@Gmail.com                                                                      بالاي صفحه

 درباره ...

 

صفحه اصلي

 

پست الكترونيك

 

 

 

 حديث روز

 

 

 آوا ...

براي دانلود آوا اينجا كليك راست كرده، سپس گزينه Save Target As را انتخاب  كنيد...

 

 آخرين اخبار، مقالات و...

 

 

 

 عضويت در خبرنامه

 

 

 دوستان و همدلان

دانش دوست

محبان مهدي

مؤسسه موعود

گل نرجس

ذاكرين

اباالفضل دات كام

 

  ساير

تناسب اندام خود را بسنجيد:

براي دريافت فايل فلش اينجا كليك راست نموده و سپس گزينه Save Target As را انتخاب كنيد

 

بالاي صفحه